Voorwaarden deelname

 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Eko-Tours en de opdrachtgever/huurder, alsmede elke deelnemer, danwel bestuurder van de door Eko-Tours beschikbaar gesteld voertuig in het kader van een (georganiseerde) excursie, tenzij uitdrukkelijk door Eko-Tours schriftelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken.
 2. Reservering
  1. Reservering van deelname aan een excursie vindt plaats via de website van Eko-Tours. De reservering is definitief als de betaling bij Eko-Tours is ontvangen, waarna een bevestiging met verdere informatie wordt verzonden op het door deelnemer opgegeven mail-adres. In uitzonderingen is het mogelijk dat de excursie voor aanvang van de excursie wordt betaald.
  2. Reservering en betaling van groeps-excursies vindt buiten de website en het reserveringsysteem om plaats, na telefonisch of mail-contact. De reservering is definitief als de betaling is ontvangen.
  3. Voor excursies met de Eko-Chopper dient een borg van € 100,00 te worden betaald vóór aanvang. Dit bedrag kan bij aanvang per pin worden betaald.
 3. Aansprakelijkheid
  1. De huurder/bestuurder is hoofdelijk aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal, vandalisme, vernieling, joy-riding alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde voertuigen toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de deelnemer/huurder of van derden. De deelnemer/bestuurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervangen, waaronder die van beschadigde onderdelen aan Eko-Tours voldoen.
  2. Eko-Tours is nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever, huurder/bestuurder van de voertuigen, danwel derden, tenzij er sprake is van opzet of grote schuld of nalatigheid aan de zijde van Eko-Tours.
  3. Indien de huurder/bestuurder toerekenbaar tekort schiet in het nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, komen alle kosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke die Eko-Tours moet maken, voor rekening van de huurder/bestuurder.
  4. Eko-Tours is nimmer aansprakelijk voor gevolg- en/of bedrijfsschade, indirecte schade en/of winstderving. Iedere aansprakelijkheid van Eko-Tours is in eerste instantie beperkt tot het betaalde bedrag van de excursie, eventueel het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeringsmaatschappij van Eko-Tours wordt uitgekeerd.
 4. Annulering en wijziging van de boeking
  1. Annulering van een geboekte en betaalde excursie door de deelnemer is in beperkte mate mogelijk.
   1. Tot 2 maanden voor de gereserveerde excursiedatum kan kosteloos worden geannuleerd.
   2. Tussen 2 maanden en 2 weken voor de gereserveerde datum kan maximaal 50% worden terugbetaald (of is men verplicht 50% alsnog te betalen indien het nog niet betaald was)
   3. Vanaf 2 weken tot en met de datum van de excursie vindt geen terugbetaling plaats (of is deelnemer verplicht 100% alsnog te betalen indien het nog niet heeft plaatsgevonden).
  2. Verplaatsen naar een andere datum van een geboekte en betaalde excursie is in overleg in beperkte mate mogelijk.
   1. Tot 2 maanden voor de gereserveerde excursiedatum kan kosteloos een andere datum worden overeengekomen/gepland.
   2. Van 2 maanden tot aan de gereserveerde datum kan met bijbetaling een andere datum worden gepland.
  3. In uitzonderingen kan van bovenstaande worden afgeweken, zoals ernstige ziekte of overlijden; in overleg wordt dan een andere datum/tijd afgesproken voor deelname of andere afspraken gemaakt.
  4. Annulering door Eko-Tours is in uitzonderlijke gevallen mogelijk, denk daarbij aan overmacht, bijvoorbeeld doordat de voertuigen defect / niet beschikbaar zijn, of om andere reden niet in staat zijn om te rijden. In dat geval zal Eko-Tours met de deelnemers een nieuwe datum/tijd afspreken voor de excursie, of als dat niet mogelijk is de betalingen terugstorten.
  5. Annulering door Eko-Tours is ook mogelijk als de weerssituatie gevaar oplevert voor deelnemers, zoals zware storm of onweer.
 5. Risico van deelname en verantwoordelijkheid
  1. Deelname aan een door Eko-Tours georganiseerde excursie geschiedt volledig op eigen risico. Eko-Tours is nimmer aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan gedurende een excursie, aan de bestuurder, derden, danwel goederen.
  2. Eko-Tours is daarbij verantwoordelijkheid voor het goed onderhouden van de voertuigen en een duidelijke instructie. Voor de Eko-Tours excursies/safari’s met elektrische terreinauto’s geldt dat we uitsluitend rijden onder begeleiding van deskundige gidsen.
 6. Verzekering voertuigen en risico
  1. De voertuigen zijn WA verzekerd. De deelnemers dragen zelf het volledige risico op schade aan de voertuigen tijdens de huurperiode. De deelnemer verklaart zich akkoord met dit risico en staat garant voor de eventuele kosten van door hem of haar veroorzaakte schades.
  2. Bij de aanvang tekenen alle deelnemers die rijden een huurverklaring en wordt het rijbewijs getoond en door Eko-Tours gecontroleerd.
  3. Voor de voertuigen van Eko-Tours is een inzittendenverzekering/opzittendenverzekering afgesloten voor alle zitplaatsen per voertuig. De zitplaatsen van de Eko-Explorers zijn uitgerust met gordels en het dragen ervan op de openbare weg is verplicht voor de deelnemers.
 7. Kosten
  1. Gedurende de tijd dat de huurder over het voertuig beschikt, zijn de kosten voor het gebruik van het voertuig opgenomen in de huurprijs.
  2. Eventuele andere kosten dan gebruikskosten van het voertuig en/of bestuurder/inzittenden zijn voor rekening van de huurder.
  3. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten worden opgelegd terzake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en overtredingen.
  4. Indien door onjuist gebruik / afwijking van de route door deelnemer de accu van de Eko-Chopper© te vroeg leeg is, zijn de extra kosten voor transport van de Eko-Chopper/danwel het zorgen dat het voertuig weer kan rijden, voor rekening van de huurder.
 8. Schade
  1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die gedurende de huurtijd aan het voertuig met toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt, behalve voor zover die schade door de WA-verzekering gedekt is en wordt vergoed.
  2. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor onder de WA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.
  3. Indien onverhoopt schade wordt veroorzaakt aan een voertuig van Eko-Tours, zal bestuurder dit onmiddellijk (telefonisch) melden en daarna tonen aan de medewerker van, dan wel in opdracht van Eko-Tours en de omstandigheden van de schade verklaren.
  4. De schade zal worden beoordeeld door verhuurder en in rekening worden gebracht bij de deelnemer; en indien van toepassing en zo mogelijk/nodig door inhouding van (een deel van) de borg.
  5. Onder schade valt ook verlies/zoekraken/diefstal van onderdelen van het voertuig, zoals sleutels, of andere bij het voertuig behorende of aangebrachte onderdelen/zaken.
 9. Verlies en diefstal
  1. In geval van schade, verlies of diefstal, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of de bestuurder van het voertuig en opgetreden met betrekking tot het voertuig en/of enig daarbij behorend document en/of enig daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk (telefonisch) in kennis te stellen.
  2. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door de politie een proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij het nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij het niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder geleden/te lijden schade aansprakelijk zijn.
  3. In geval van diefstal van het voertuig is huurder volledig aansprakelijk, en kan deze aansprakelijkheid maximaal de actuele waarde van het voertuig bedragen, aangevuld met eventuele gevolgschade, te maken kosten en inkomstenderving van verhuurder.
 10. Deelname aan de excursie en rijden in de voertuigen
  1. Deelname aan de excursie is in beginsel voor iedereen toegestaan.
  2. Gebruik van alcohol of verdovende middelen of andere omstandigheden waardoor het rijden wordt beïnvloed, voorafgaand of tijdens een excursie is voor alle deelnemers verboden.
  3. Deelnemers mogen geen overlast veroorzaken voor andere deelnemers of weggebruikers of personen, natuur of dieren in de omgeving.
  4. De bestuurder moet in fysieke en geestelijke staat zijn het voertuig te besturen, en overlegt bij aanvang het rijbewijs.
  5. Bestuurder houdt zich aan de verkeersregels voor het rijden op of in een gemotoriseerd voertuig zowel op de fietspaden, openbare weg als andere terreinen (afhankelijk van het betreffende voertuig).
  6. Bestuurders zijn verplicht de aanwijzingen van de medewerker/gids van Eko-Tours op te volgen aangaande het rijden op/in de voertuigen en de te rijden route.
  7. Rijden in de Eko-Tours elektrische terreinauto’s is toegestaan voor degene die in het bezit is van een geldig Nederlands Rijbewijs (tenminste categorie B – personenauto) en die minimaal 21 jaar oud is.
  8. Rijden op de Eko-Choppers is toegestaan voor degene die in het bezit is van een passend geldig Nederlands Rijbewijs (tenminste categorie AM – brommer/scooter of A – motor of B – personenauto) en die minimaal 18 jaar oud is.
 11. Meenemen rolstoel of rollator op Eko-Tours excursie
  1. Het is toegestaan een rolstoel of rollator mee te nemen op de excursie in de elektrische terreinauto’s, mits deze in de laadbak van de auto’s vervoerd kan worden.
  2. Eko-Tours zorgt er voor dat de rolstoel of rollator goed vastgezet wordt in deze laadruimte. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen aan deze artikelen door het rijden in de natuur in onze open auto’s.
 12. De Eko-Tours excursies
  1. De excursie vindt plaats op de geplande datum/tijd, zoals aan de deelnemer bevestigd.
  2. De excursie gaat door ongeacht het aantal deelnemers en ongeacht het weer; bijzondere omstandigheden uitgezonderd
  3. De beslissing om een excursie te annuleren of staken door bijzondere omstandigheden is aan de leiding/gids van Eko-Tours.
  4. Een excursie kan ook tijdens de tocht in overleg met en met toestemming van alle deelnemers worden gewijzigd, qua duur en te rijden route.
  5. Eko-Tours stelt een excursie samen waarbij gebieden worden bezocht met een aantal bezienswaardigheden, zoals dieren die in het wild leven. Eko-Tours kan niet garanderen dat de deelnemers deze dieren ook daadwerkelijk te zien krijgen en is hier dan ook niet op aanspreekbaar.
  6. Ook zijn we niet verantwoordelijk voor eventueel letsel of schade veroorzaakt door dieren die we onderweg tegenkomen.
 13. Plaatsen in de elektrische auto’s en het rijden erin/erop
  1. Toewijzing van de auto’s aan de deelnemers is de verantwoordelijkheid Eko-Tours.
  2. Bij deelname aan een tour zal altijd worden getracht om de groep die heeft geboekt ‘bij elkaar te houden’.
  3. De elektrische terreinauto’s hebben 6 zitplekken; daarvan worden er 4 ‘geboekt’; bij een groep van 4, 5 of 6 deelnemers in 1 auto heeft u altijd een ‘eigen auto’ als groep. Wilt u met 6 personen in 2 auto’s dan kunnen er in de tweede auto ook andere deelnemers vanuit andere groepen/gezinnen worden geplaatst.
  4. Bij deelname met minder personen dan 4 kan het zijn dat andere deelnemers bij u in de auto gaan meerijden, of dat u bij een andere auto wordt ingedeeld. Het kan in uitzonderingen voorkomen dat de groep niet bij elkaar zit en verdeeld wordt over meerdere auto’s.
  5. Het is toegestaan dat er wordt gewisseld van chauffeur; iedereen die in de auto plaats neemt en wenst te rijden, heeft het recht om zelf te mogen rijden; de chauffeurs dienen onderling te ruilen op stop-plaatsen en moeten ieder die dat wil een kans geven om te rijden.
  6. Het is toegestaan om tijdens de excursie te wisselen van bestuurder van de Eko-Chopper; degene die het voertuig heeft gehuurd blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor dat voertuig.
  7. Rijden op de Eko-Choppers is toegestaan voor 1 persoon per voertuig. Om veiligheidsredenen zijn meer deelnemers op een voertuig niet toegestaan.
 14. Gebruik van de elektrische voertuigen
  1. De excursie begint met een uitleg over de voertuigen en de regels die gelden.
  2. Instructies van de medewerker/gids ten aanzien van het gebruik van de voertuigen dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
  3. De voertuigen vallen onder de verkeerswet; alle regels die gelden voor een normale auto of bromfiets/scooter gelden ook voor onze voertuigen, zoals het dragen van gordels in de auto’s en houden aan de verkeersregels.
  4. De bestuurder is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn eigen handelen in het voertuig en draagt verantwoordelijkheid voor alle deelnemers/inzittenden.
  5. De bestuurder zal zich als huurder van het voertuig zorgvuldig gedragen als het zijn eigen voertuig is en geen onnodig risico nemen of schade veroorzaken.
  6. Eventuele schade veroorzaakt of ontstaan tijdens het rijden dient de bestuurder/huurder meteen te melden aan de gids van Eko-Tours ongeacht oorzaak of schuld aan de schade.
  7. Na gebruik van het voertuig zullen de verhuurder en huurder deze gezamenlijk inspecteren.
  8. Eventuele kleine schades kunnen in de meeste gevallen direct worden beoordeeld en in rekening worden gebracht bij de deelnemer. Al dan niet door inhouding van een deel van de borg.
 15. Meenemen huisdieren op de excursies in de elektrische terreinauto’s
  1. Het meenemen van een hond op de excursie in de elektrische terreinauto is toegestaan, mits deze (bij de voeten voor de bank/in de laadbak) van de auto wordt aangelijnd tijdens het rijden en deze geen overlast of hinder veroorzaakt voor andere deelnemers of de natuur, of gevaar oplevert voor deelnemers of andere weggebruikers.
  2. Bij sommige horecagelegenheden is het niet toegestaan een hond mee naar binnen te nemen. De hond dient dan buiten te blijven. Hier heeft Eko-Tours geen invloed op en is daar niet verantwoordelijk voor.
  3. In de buurt van andere dieren in de natuur, zoals reeën, pony’s, runderen, of de schaapskudde dient de hond te allen tijde aangelijnd te zijn, onder controle te zijn en op afstand te blijven.
 16. Kleding
  1. Eko-Tours is er niet voor verantwoordelijk dat kleding nat of vies wordt of anderszins beschadigd wordt.
  2. De deelnemer dient zelf te zorgen voor passende kleding, afgestemd op het deelnemen aan de excursie in halfopen auto’s / op de Eko-Chopper en geschikt voor de betreffende weersituatie.
 17. Ontbinding
  1. De gids van Eko-Tours heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden of de deelnemer uit te sluiten van de excursie, indien naar zijn oordeel het voertuig door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt, of anderszins de deelname gevaar oplevert of overlast veroorzaakt voor anderen.
 18. Toepasselijk recht
  1. Het Nederlandse recht is op deze overeenkomst van toepassing.
  2. Bij eventuele geschillen is de rechtbank die bevoegd is in het arrondissement waarin Exloo valt bij uitsluiting van anderen bevoegd.

Emmen/Exloo, mei 2019
Eko-Tours is een onderdeel van Improving-IT te Emmen, KvK 01130039.