Privacy verklaring

Eko-Tours is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op haar website, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken via deze website
  Eko-Tours/Improving-IT verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  1. voor- en achternaam
  2. adresgegevens
  3. telefoonnummer
  4. e-mailadres
  5. eventuele bedrijfsnaam
  6. betalingen aan Eko-Tours en de gegevens die door en tijdens het betaalproces tot stand komen.
 2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.
 3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Eko-Tours/Improving-IT verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. reserveringen te maken na een bestelling
  2. je te informeren per mail of telefonisch over de bestelde excursies
  3. je te informeren over eventuele wijzigingen in een bestelling
  4. navraag te doen naar je reservering/bestelling indien daar onduidelijkheid over is of gegevens onvolledig of onjuist zijn
  5. je te herinneren aan een geboekte excursie
  6. je te informeren over nieuwe producten en diensten van Eko-Tours.
 4.  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Eko-Tours/Improving-IT bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Wij bewaren je gegevens voor de geplaatste bestelling, de realisatie/uitvoering van je bestelling en eventuele werkzaamheden/communicatie na uitvoering.
 5. Delen van persoonsgegevens met derden
  Eko-Tours/Improving-IT verstrekt geen gegevens aan derden of doet dit alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Eko-Tours/Improving-IT gebruikt alleen technische en functionele cookies en  analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website, het kunnen reserveren van een excursie en je gebruiksgemak op de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Eko-Tours/Improving-IT en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de hierna vermelde contactpersoon. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen wij je nadat het verzoek is ontvangen vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op dit verzoek.
  Eko-Tours/Improving-IT wil je er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
 8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Eko-Tours/Improving-IT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.
 9. Bedrijfs- en contactgegevens:
  website: www.eko-tours.nl
  telefoon: 085-303 72 43
  e-mail: info@eko-tours.nl
  eigenaar: Ruud Haak, tevens verantwoordelijk voor de gegevensbescherming
  bedrijf: Eko-Tours is een handelsnaam van Improving-IT,
  gevestigd Valtherweg 36-208, 7875TB  EXLOO

Exloo, mei 2022