Deelname excursie Eko-Tours

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Eko-Tours en de opdrachtgever/huurder, alsmede elke deelnemer, danwel bestuurder van de door Eko-Tours georganiseerde excursie, tenzij uitdrukkelijk door Eko-Tours schriftelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken.
 2. Reservering
  1. Reservering van deelname aan een reguliere excursie vindt plaats via de website van Eko-Tours. De reservering is definitief als de betaling bij Eko-Tours is ontvangen, waarna een bevestiging met verdere informatie wordt verzonden op het door deelnemer opgegeven mail-adres. In uitzonderingen is het mogelijk dat de excursie contant voor aanvang van de excursie wordt betaald.
  2. Reservering en betaling van exclusieve groeps-excursies vindt buiten de website en het reserveringsysteem om plaats. De reservering is definitief als de betaling is ontvangen.
 3. Aansprakelijkheid
  1. De deelnemer/bestuurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal, vandalisme, vernieling, joy-riding alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde voertuigen toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de deelnemer/huurder of van derden. De deelnemer/bestuurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervangen, waaronder die van beschadigde onderdelen aan Eko-Tours voldoen.
  2. Eko-Tours is nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever en/of bestuurder van de voertuigen, danwel derden, tenzij er sprake is van opzet of grote schuld aan de zijde van Eko-Tours.
  3. Indien de deelnemer en/of bestuurder toerekenbaar tekort schiet in het nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, komen alle kosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke die Eko-Tours moet maken, voor rekening van de deelnemer/huurder danwel bestuurder. Voor kinderen geldt dat de ouders of verantwoordelijke te allen tijde aansprakelijk gesteld worden.
  4. Eko-Tours is nimmer aansprakelijk voor gevolg- en/of bedrijfsschade, indirecte schade en/of winstderving. Iedere aansprakelijkheid van Eko-Tours is in eerste instantie beperkt tot het betaalde bedrag van de excursie, eventueel het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeringsmaatschappij van Eko-Tours wordt uitgekeerd.
 4. Annulering
  1. Annulering van een geboekte en betaalde excursie door de deelnemer is niet mogelijk.
  2. In uitzonderingen is annulering mogelijk, zoals ernstige ziekte of overlijden; in overleg wordt een andere datum/tijd afgesproken voor deelname of andere afspraken gemaakt.
  3. Annulering door Eko-Tours is in uitzonderlijke gevallen mogelijk, denk daarbij aan overmacht, bijvoorbeeld doordat de voertuigen defect zijn, of om andere reden niet in staat zijn om te rijden. In dat geval zal Eko-Tours met de deelnemers een nieuwe datum/tijd afspreken voor de excursie.
 5. Risico van deelname en verantwoordelijkheid
  1. Deelname aan een door Eko-Tours georganiseerde excursie geschiedt volledig op eigen risico. Eko-Tours is nimmer aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan gedurende een excursie, aan de bestuurder, derden, danwel goederen.
  2. Eko-Tours is daarbij verantwoordelijkheid voor het goed onderhouden van de voertuigen, gedegen instructie en het uitsluitend rijden onder begeleiding van ervaren gidsen.
 6. Verzekering voertuigen en risico
  1. De voertuigen zijn WA verzekerd. De deelnemers dragen zelf het risico op schade door eigen schuld tijdens een rit. De deelnemer verklaart zich akkoord met dit risico en staat garant voor de eventuele kosten van door hem of haar veroorzaakte schades.
  2. Bij de start van de tour tekenen alle deelnemers die zelf willen rijden een verklaring en wordt het rijbewijs getoond.
  3. Voor de voertuigen van Eko-Tours is een inzittendenverzekering afgesloten voor alle zitplaatsen per voertuig. De zitplaatsen zijn uitgerust met gordels en het dragen ervan op de openbare weg is verplicht voor de deelnemers.
 7. Kosten
  1. Gedurende de tijd dat de huurder over het voertuig beschikt, zijn de kosten voor het gebruik van het voertuig opgenomen in de huurprijs.
  2. Eventuele andere kosten dan gebruikskosten van het voertuig en/of inzittenden zijn voor rekening van de huurder.
  3. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten worden opgelegd terzake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en overtredingen.
 8. Schade
  1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die gedurende de huurtijd aan het voertuig met toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt, behalve voor zover die schade door de WA-verzekering gedekt is.
  2. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor onder de WA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.
 9. Verlies
  1. In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of de bestuurder van het voertuig en opgetreden met betrekking tot het voertuig en/of enig daarbij behorend document en/of enig daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk (telefonisch) in kennis te stellen.
  2. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door de politie een proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij het nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij het niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder geleden/te lijden schade aansprakelijk zijn.
 10. Deelname aan de excursie en rijden in de Eko-explorer
  1. Deelname aan de excursie is voor iedereen toegestaan.
  2. Gebruik van alcohol of verdovende middelen of andere omstandigheden waardoor het rijden wordt beïnvloed, voorafgaand of tijdens een excursie is voor alle deelnemers verboden.
  3. Deelnemers mogen geen overlast veroorzaken voor andere deelnemers of weggebruikers of personen, natuur of dieren in de omgeving.
  4. Rijden in de voertuigen is toegestaan voor degene die in het bezit is van een geldig Nederlands Rijbewijs (tenminste categorie B – personenauto) en die minimaal 21 jaar oud is.
  5. De bestuurder moet fysiek en geestelijke in staat zijn een auto te besturen, en overlegt bij aanvang het rijbewijs.
  6. Bestuurder houdt zich aan de verkeersregels voor het rijden in een gemotoriseerd voertuig zowel op de openbare weg als andere terreinen.
  7. Bestuurders zijn verplicht de aanwijzingen van de gids van Eko-Tours op te volgen aangaande het rijden in de voertuigen en de te rijden route.
 11. Meenemen rolstoel of rollator
  1. Het is toegestaan een rolstoel of rollator mee te nemen op de excursie, mits deze in de laadbak van de auto’s vervoerd kan worden.
  2. Eko-Tours zorgt er voor dat de rolstoel of rollator goed vastgezet wordt in deze laadruimte. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen aan deze artikelen door het rijden in de natuur in onze open auto’s.
 12. De excursie
  1. De excursie vindt plaats op de geplande datum/tijd, zoals in de bevestiging aan de deelnemer aangegeven.
  2. De excursie gaat door ongeacht het aantal deelnemers en ongeacht het weer; bijzondere omstandigheden uitgezonderd.
  3. Onder bijzondere omstandigheden wordt een weersituatie verstaan die gevaar kan opleveren voor de deelnemers, zoals hevige storm en onweer. De beslissing om een excursie te annuleren of staken door bijzondere omstandigheden is aan de leiding/gids van Eko-Tours.
  4. Een excursie kan eventueel in overleg met en met toestemming van alle deelnemers worden gewijzigd, qua duur en te rijden route.
  5. Eko-Tours stelt een excursie samen waarbij gebieden worden bezocht met een aantal bezienswaardigheden, zoals dieren die in het wild leven. Eko-Tours kan niet garanderen dat de deelnemers deze dieren ook daadwerkelijk te zien krijgen en is hier dan ook niet op aanspreekbaar.
 13. Plaatsen in de auto’s en het rijden erin
  1. Toewijzing van de auto’s aan de deelnemers is de verantwoordelijkheid Eko-Tours.
  2. Bij deelname aan een tour zal altijd worden getracht om de groep die heeft geboekt ‘bij elkaar te houden’.
  3. De auto’s hebben 6 zitplekken; daarvan worden er 4 ‘geboekt’; bij een groep van 4, 5 of 6 deelnemers in 1 auto heeft u altijd een ‘eigen auto’ als groep. Wilt u met 6 personen in 2 auto’s dan kunnen er in de tweede auto ook andere deelnemers worden geplaatst.
  4. Bij deelname met minder personen dan 4 kan het zijn dat andere deelnemers bij u in de auto gaan meerijden, of dat u bij een andere auto wordt ingedeeld. Het kan in uitzonderingen voorkomen dat de groep niet bij elkaar zit en verdeeld wordt over meerdere auto’s.
  5. Het is toegestaan dat er wordt gewisseld van chauffeur; iedereen die in de auto plaats neemt en wenst te rijden, heeft het recht om zelf te mogen rijden; de chauffeurs dienen onderling te ruilen op stop-plaatsen en moeten ieder die dat wil een kans geven om te rijden.
 14. Gebruik van de voertuigen
  1. De excursie begint met een uitleg over de voertuigen en de regels die gelden.
  2. Instructies van de gids ten aanzien van het gebruik van de voertuigen dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
  3. De voertuigen vallen onder de verkeerswet; alle regels die gelden voor een normale auto gelden ook voor onze voertuigen, zoals het dragen van gordels en houden aan de verkeersregels.
  4. De bestuurder is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn eigen handelen in het voertuig en draagt verantwoordelijkheid voor alle deelnemers/inzittenden.
  5. De bestuurder zal zich als huurder van het voertuig gedragen als het zijn eigen voertuig is en geen onnodig risico nemen of schade veroorzaken.
  6. Eventuele schade veroorzaakt of ontstaan tijdens het rijden dient de bestuurder/huurder meteen te melden aan de gids van Eko-Tours ongeacht oorzaak of schuld aan de schade.
  7. Na gebruik van het voertuig zullen de verhuurder en huurder deze gezamenlijk inspecteren.
 15. Meenemen huisdieren
  1. Het meenemen van een hond op de excursie is toegestaan, mits deze (in de laadbak) van de auto wordt aangelijnd tijdens het rijden en deze geen overlast of hinder veroorzaakt voor andere deelnemers of de natuur, of gevaar oplevert voor deelnemers of andere weggebruikers.
  2. Bij sommige horecagelegenheden is het niet toegestaan een hond mee naar binnen te nemen. De hond dient dan buiten te blijven. Hier heeft Eko-Tours geen invloed op en is daar niet verantwoordelijk voor.
  3. In de buurt van andere dieren in de natuur, zoals reeën, pony’s, runderen, of de schaapskudde dient de hond te allen tijde aangelijnd te zijn, onder controle te zijn en op afstand te blijven.
 16. Kleding
  1. Eko-Tours is er niet voor verantwoordelijk dat kleding nat of vies wordt of anderszins beschadigd wordt; we rijden over zandpaden en bospaden en af en toe door een plas water, of modder; er kan wat modder opspatten of een tak geraakt worden.
  2. De deelnemer dient zelf te zorgen voor passende kleding, afgestemd op het deelnemen aan de excursie in halfopen auto’s en geschikt voor de betreffende weerssituatie.
 17. Ontbinding
  1. De gids van Eko-Tours heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden of de deelnemer uit te sluiten van de excursie, indien naar zijn oordeel het voertuig door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt, of anderszins de deelname gevaar oplevert of overlast veroorzaakt voor anderen.
 18. Toepasselijk recht
  1. Het Nederlandse recht is op deze overeenkomst van toepassing.
  2. Bij eventuele geschillen is de rechtbank die bevoegd is in het arrondissement waarin Exloo valt bij uitsluiting van anderen bevoegd.
 19. Algemene voorwaarden
  1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Meppel.

Emmen/Exloo, mei 2017

Zoek een tour

Boek en stap in!